Dnes je 5. 6. 2020
Zpravodajství
O projektu

Pražská hazkara vrchního izraelského rabína Laua: Vzdát se svého ega pro vyšší účel

27. 3. 2019, -JAK, red- |  Z domova

PRAHA – Když nedávno navštívil pražskou obec vrchní aškenázský rabín Izraele David Lau, naskytlo se židovské veřejnosti se s ním několikrát veřejně setkat. Jednou takovou výbornou příležitostí byl otevřený maariv v hotelu King David, po kterém následovala slavnostní hazkara rabína Laua. Lau přijel na pozvání ŽOP k příležitosti 400. jarcajtu významného v Praze působícího učence, rabína Šlomo Efrajima Lunčice, zvaného Kli jakar. Setkání s vrchním izraelským rabínem se zúčastnili také přední představitelé židovského života u nás: velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron, vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon, vrchní pražský rabín David Peter a tajemník FŽO v ČR Tomáš Kraus. Dále rabíni, kteří vrchního rabína na jeho cestě doprovázeli a kteří zároveň v České republice také působili: r. Menachem Kalchaim a r. Yehuda Yesharim, který toto setkání výrazně obohatil svým zpěvem na mikrofon při reprodukované hudbě. Akci zaznamenal redaktor Chajejnu, časopisu olomoucké židovské obce.

Krátkými proslovy tento večer otevřeli izraelský velvyslanec Daniel Meron a tajemník FŽO Tomáš Kraus. Ten ve svém projevu zmínil významný fakt, že se návštěva vrchního izraelského rabína Davida Laua téměř kryje s výročím okupace České republiky německými vojsky 15. března 1939. Zdůraznil, že osmdesát let po této neblahé události, která předznamenala obrovskou tragédii (nejen) židovského národa, můžeme svobodně uvítat v Praze vrchního rabína Izraele.

Vrchní rabín David Lau se ve svém projevu věnoval osobnosti rabiho Kli jakara a jeho významu pro židovství a pro sebe osobně. V úvodu zdůraznil, že dílo Kli jakara je dodnes často studováno a
má velký význam. A jestliže Tomáš Kraus vzpomněl při svém projevu výročí příchodu německých vojsk, táhl r. Lau paralelu mezi Mojžíše a Kli jakarem. Mojžíš totiž podle tradice zemřel 7. adaru a Kli jakar 2. adaru.

Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí, zdůraznil r. Lau. Když se Izrael provinil hříchem zlatého telete a Hospodin jej chtěl vyhladit, snažně Hospodina prosil, aby to nečinil, raději ať vymaže jeho, Mojžíše, ze své knihy. Byl ochotný se vzdát svého snu, ponížit se, jen aby pomohl lidu Izraele. Podobně i Kli jakar. Ten přišel do Prahy už jako známý a uznávaný učenec a autor mnoha spisů, se svou vlastní autoritou a vážností. Vždyť byl roš ješiva (představeným ješivy) na známé ješivě ve Lvově. Ale když přišel do Prahy, tak pokorně usedl k Maharalovi jako ten druhý. Máme zachovaný obraz z této doby, který pravděpodobně zachycuje právě Maharala a Kli jakara při společném studiu a z obrazu je zřejmé, jak skromně a pokorně zde Kli jakar sedí. Byl ochotný vzdát se svého ega pro vyšší účel. A druhým rabínem v Praze zůstal až do Maharalovy smrti a poté tento úřad převzal.

Ale co víc, napsal halachické pojednání, knihu – Rivevot Efraim. Tu však nikdy nevydal, protože řekl, že peníze na její vydání raději rozdělí mezi potřebné. (Izraelský deník The Jerusalem Post uveřejnil ve svém únorovém čísle článek o r. Kli jakarovi, který pro jeho vztah k bohatství a činnou náklonost k chudým nazval „Kli jakar, zastánce Tóry chudých“) Vzdal se tak svého snu ve prospěch lidu Israele a v tom se podobá Mojžíšovi…